ఈ బ్లాగును శోధించు

సోమవారం, డిసెంబర్ 27, 2010

"అసలైన విప్లవం జరగవలసినది హృదయపు లోతులలో. మనిషిలో సమూలమైన పరివర్తన కలగపోతే ఈ యుద్ధాలు, ఈ హింసాకాండ, ఈ విధ్వంసము ఇట్లాగే కొనసాగుతూ వుంటాయి." జిడ్డు కృష్ణ మూర్తి